Manja slova Veća slova RSS

 

>

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U RADNU GRUPU ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE,OBNAVLJANJE,SUSPENZIJU I ODUZIMANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

Datum objave: 31.12.2020 13:30 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje


JAVNI POZIV 
ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNU GRUPU ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE, SUSPENZIJU I ODUZIMANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: jedan

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u Radnoj grupi.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju da bi mogla da predložiti svog predstavnika u Radnu grupu: 
- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva iz člana 3 stav 1 ove uredbe;
- u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
- je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnoj grupi:
- ima prebivalište u Crnoj Gori;
- ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.


Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnu grupu, dostavi i sledeću dokumentaciju: 
- dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
- fotokopiju statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za podnošenje predloga je 11. januar 2021. godine. 

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje. 

Ovaj poziv će biti postavljen na stranici www.mrss.gov.me i www.euprava.me 
Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije sa dokumentacijom propisanom ovim pozivom, dostavlja se isključivo poštom i na adresu: 

MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA 
Rimski trg 46
81 000 Podgorica

sa napomenom: “PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNU GRUPU ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE, SUSPENZIJU I ODUZIMANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE”.

Ministarsvo finansija i socijalnog staranja će, u roku od sedam dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz listu iz prethodnog stava, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministar finansija i socijalnog staranja aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove.

U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Radnu grupu, vrši ministar finansija i socijalnog staranja.

Predlog predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.


javni poziv.pdf