Manja slova Veća slova RSS
Irma Kalač - kontakt osobe za saradnju sa NVO

Telefon: +382 (0) 20 482 442

E-mail:  irma.kalac@mrs.gov.me    

Adresa: Rimski trg 46 

Saradnja sa NVO organizacijama

31.12.2020.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U RADNU GRUPU ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE,OBNAVLJANJE,SUSPENZIJU I ODUZIMANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

09.10.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom

Na osnovu čl. 32b, 32đ, 32e stav 2, 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG” br 39/11 i 37/17) a u vezi sa Javnim konkursom „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju br. 109-128/20-604/63 objavljenog 09.03. 2020. godine ,u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti zaštita lica sa invaliditetom, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi:

30.09.2020.

Javni poziv za predlaganje dva predstavnika NVO u Radnu grupu za izradu za izradu Akcionog plana za 2021. za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2018-2022. kao i Izvještaja za realizaciju Akcionog plana za 2020.

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

30.09.2020.

Javni poziv za predlaganje dva predstavnika NVO u Radnu grupu za izradu za izradu Akcionog plana za 2021. za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period 2018-2022., kao i Izvještaja za realizaciju Akcionog plana za 2020.

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

09.09.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/3 od 09. 03. 2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti pomoć starijim licima, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi

09.09.2020.

Odluku o poništenju Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/3 od 09. 03. 2020. godine, u vezi sa čl. 142 stav 1 i 143 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti pomoć starijim licima, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, donosi

13.08.2020.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom “Podrška porodicama u krizi” broj: 109-128/20-597/13 od 06.03.2020.godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020.godini u oblasti društvena briga o djeci i mladima, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi

10.08.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/ od 09. 03. 2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020.godini u oblasti pomoć starijim licima, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi

10.08.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 109-128/20-588 od 6.03.2020.godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020.godini u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi

03.08.2020.

LISTA PREDSTAVNIKA/CA NVO PREDLOŽENIH U RADNU GRUPU ZA IZRADU NACIONALNOG DOKUMENTA ZA IMPLEMENTACIJU KONVENCIJE SAVJETA EVROPE O SUZBIJANJU I SPRJEČAVANJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI (ISTANBULSKA KONVENCIJA).

Na osnovu člana 8 stava 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u skladu sa Javnim pozivom za predlaganje jednog/e predstavnika/ce nevladinih organizacija u radnu grupu za izradu Nacionalnog dokumenta za implementaciju Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, objavljuje