Manja slova Veća slova RSS

 

>

Zakonska regulativa koja definiše oblast socijalne i dječije zaštite

Datum objave: 25.11.2013 12:18 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Zakon

 

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti.doc

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.docx

 

Uredba

 


Pravilnik

Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje obnavljanje suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite.docPravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanj prava na subvencije.pdf

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje invaliditeta ....pdf

Pravilnik o uslovima za izvodjace SLCG.doc

Pravilnik o utvrđivanju tjelesnih oštećenja.docx

Pravilnik o nacinu i postupku koriscenja prava na besplatnu i povlascenu voznju br.13_2004.doc

Pravilnik o kriterijumima i postupku za utvrđivanje posebne naknade porodici u kojoj je lice smješten: 1246358056.doc

Pravilnik o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje učešća u troškovima smještaja u ustanovu socijalne i dječje zaštite: 1246358248.doc

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBLIKU INDIVIDUALNOG PLANA AKTIVACIJE.doc

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA, STANDARDIMA I NAČINU RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD.doc 

Pravilnik o bližem načinu određivanja i sprovođenja zaštitne mjere obaveznog psihosoci. tretmana.doc

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje usluga smještaja u malu grupnu zajednic.doc

Pravilnik o bližim uslovima za obrazovanje sastav i način rada socijalno-ljekarskih komisija.pdf

Pravilnik o utvrdjivanju liste kat. korisnika pos. povoljnost u korišćenju usluga univer. ser..pdf

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI STRUČNIH RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD.doc

Pravilnik o medicinskim indikacijama za ostvarivalje MOP, DTNJiP, LI... .doc

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE SMJEŠTAJA ODRASLIH I STARIH LICA.doc

 

Odluka


ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZOVANJU JU CSR.docx

 

 

Odluka o obrazovanju Savjeta za prava djeteta.docx

Odluka o obrazovanju Savjeta za brigu o licima s invaliditetom.docx

Odluka usklađivanje visini osnovice za ostvarivanje prava na MOP.doc januar 2015

Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje MOP-a jul 2014.doc

Odluka o usklađuvanju visine osnova za ostvarivanje prava na MOP.pdf

 

Riješenje

Rješenje o obrazovanju Savjeta za prava djeteta.doc

Riješenje o obrazovanju Savjeta za brigu lica sa invaliditetom.pdf 

Rješenje - Evaluacija Strategije razvoja sistema soc. zaš. starih lica 2013-2017.pdf

StrategijaStrategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2013-2017.doc

Strategija za razvoj hraniteljstva u Crnoj Gori 2012-2016.pdf

Strategija zastite od nasilja u porodici.pdf

Strategija za trajno rjesavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori.pdf

Strategija razvoja socijalne zastite starih lica.pdf

Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.pdf

Akcioni plan za period 2012-2013 Stretegije za integracija ....doc

AP - STRATEGIJA ZA TRAJNA RJEŠENJA PITANJA RASELJENIH I INTERNO RASELJENIH LICA U CG 2014.doc

AP - Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u CG 2014-2015.doc

Strategija zastite od nasilja u porodici 2016-2020.docx

Nacionalni plan akcije za djecu.pdf

Obrasci


 

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFUNDACIJU NAKNADE ZARADE I NAKNADU ZARADE ZA PORODILJSKO.docx

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENO DIJETE.docx

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE.docx

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODATAK ZA NJEGU I POMOĆ.doc

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA LIČNU INVALIDNINU.docx

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ.docx

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFUNDACIJU.docx

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA TROŠKOVE SAHRANE.docx

PODACI O ČLANOVIMA PORODICE UZ ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE.docx

NALAZ I MIŠLJENJE -DNJP.docx

NALAZ I MIŠLJENJE - MO.docx

NALAZ I MIŠLJENJE - LI.docx

NALAZ I MIŠLJENJE - JNP.docx

DOSIJE KORISNIKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD.doc

LIST PRAĆENJA KONTAKATA I RADA NA SLUČAJU.doc

IZJAVA.doc

PRIJEMNI LIST .doc

PROCJENA – DJECA I MLADI.doc

PROCJENA – ODRASLI I STARI.doc

PLAN USLUGA .doc

ZAVRŠETAK RADA SA KORISNIKOM.doc

IZVJEŠTAJ O TOKU OBUKE PRUŽAOCA USLUGE.doc

Izvještaj o pružanju stručne podrške pružaocu usluge porodičnog smještaja.doc

IZVJEŠTAJ O PRUŽANJU STRUČNE PODRŠKE PRUŽAOCU USLUGE PORODIČNOG SMJEŠTAJA .doc

Izvještaj o procjeni podobnosti lica za pružanje usluge porodičnog smještaja.doc

Izvještaj o procjeni podobnosti lica za pružanje usluge porodičnog smještaja PS.doc

PU-D.doc

S-EK.doc

S-ELS.docx

S-ENS.docx

S-IK.docx

S-IPR.docx

S-KB.doc

S-KDD.doc

S-LP.docx

S-U.docx

S-ZN.docx

S-ZPP.docx

 

Izvještaj

Izvjestaj o sprovođenju AP za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017., za 2016. godinu.pdf

 

INFORMACIJA O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA STRATEGIJE ZA INTEGRACIJU LICA SA INVALIDITETOM U CRNOJ GORI ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI STRATEGIJE ZA INTEGRACIJU OSOBA SA INVALIDITETOM U CRNOJ GORI ZA 2008. GODINU: 1245935215.doc

IZVJEŠTAJ O PRIMENI AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU STRATEGIJE ZA INTEGRACIJU OSOBA SA INVALIDITETOM U CRNOJ GORI ZA 2009. GODINU: FINALE IZVJEŠTAJ OSI 2009[1].doc

Izvjestaj o primeni akcionog plana za realizaciju strategije za integraciju osoba sa invaliditetom u CG za 2009. godinu na engleskom: Izvjestaj, Engl.[1].pdf

INICIJALNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI KULTATIVNOG ROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA, O UČEŠĆU DJECE: 1245935156.doc

1INICIJALNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA: 1245935105.doc

Informacija o preregistraciji interno raseljenih lica sa Kosova[1].doc

Informacija o sprovodjenju u Akcionog plana za lica sa invaliditetom.doc

Informacija o sprovođenju strategija za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti.doc

Inicijalni izvještaj o primjeni konvencije o pravima djeteta.doc

Informacija o sprovodjenju SSSSI.doc

Informacija o sprovodjenju Strategije zastite od nasulja u porodici 2012.doc

INICIJALNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI KONVENCIJE O PRAVIMA LICA SA INVALIDITETOM.doc

IZVJEŠTAJ - AP STRATEGIJE ZA TRAJNA RJEŠENJA PITANJA RASELJENIH I INTERNO RASELJENIH LICA U CG.doc

Informacija o sprovođenju Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom u CG 2013.doc 

Inormacija o sprovodjenju Strategije zaštite od nasilja u podorici za 2013.pdf

Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori za period 2012-2013 .doc

INFORMACIJA O PRAĆENJU PRIMJENE NPAD-2014.doc

Izvještaj o sprovođenju AP - Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2013.pdf

Izvještaj o sprovodjenju AP - Atrategija razvoja SSIDZ u CG za 2013.pdf

Informacija o sprovodjenju AP Strategija za implementaciju osoba sa invaliditetom 2014.pdf

Informacija o sprovodjenju akcionog plana Strategija zazvoja socijalne i dječije zaštite 2014.pdf

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI STRATEGIJE RAZVOJA HRANITELJSTVA U CRNOJ GORI 2012-2016.doc

 PROTOKOL O POSTUPANJU, PREVENCIJI I ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI.doc

Vodič za hranitelje - Hraniteljstvo kao izbor.pdf 

PLAN TRANSFORMACIJE JU DJEČJI DOM „MLADOST“ BIJELA.doc

 

Od problema do prilika u vođenju slučaja.pdf  -  Priručnik