Manja slova Veća slova RSS

 

>

Zakonska regulativa iz oblasti tržišta rada i zapošljavanja i stručnog obrazovanja odraslih

Datum objave: 25.11.2013 14:12 | Autor: MRSS

Ispis Štampaj stranicu


Zakon

ZAKON O ZAŠTITI GRAĐANA REPUBLIKE CRNE GORE NA RADU U INOSTRANSTVU.doc

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU PRAVA IZ OSIGURANJA OD NEZAPOSLENOSTI.pdf

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I RADU STRANACA.pdf

ZAKON O STRUCNOM OSPOSOBLJAVANJU.pdf

ZAKON O STRANCIMA.pdf

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM.pdf

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA.pdf

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova-precisceni tekst.doc

Zakon o Fondu rada.docx

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSTVARIVANJU PRAVA ...doc

 

Uredba

Uredba o kriterijumima i postupku za utvrđivanje broja radnih dozvola za strance 1245934684.doc

 


Pravilnik

 

Pravilnik o davanju dozvola za agencije za ustupanje.doc

Pravilnik o vrstana, načinu u sredstvima za vođenje pomoćnih evidencij o zapošljvanju.pdf

Pravilnik o sastavu i nacinu rada komisije za profesionalnu rehabilitacij.pdf

Pravilnik o standardima za sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.pdf

PRAVILNIK O NACINU IZDAVANJA RADNE DOZVOLE ZA STRANCE.doc

Pravilnik o nacinu i uslovima prav na profesionalnu rehabilitaciju.pdf

PRAVILNIK O MJERAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA.pdf

PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA SPROVOĐENJE MJERA I AKTIVNOSTI....doc

Pravilnik o nacinu i uslovima na profesionalnu rehabilitaciju.doc

     prilog 1.doc

     prilog 2.doc

     prilog 3.doc

Pravilnik o bližim uslovima načinu i postipku izdavanja i oduzimanja dozvole za rad ....doc

Pravilnik o postupku prijave početka i prestanka rada stranca 1246358596.doc

Pravilnik o načinu izdavanja radne dozvole za strance 1246358507.doc

Pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema.doc

Pravilnik o načinu i postupku polaganja majstorskog ispita.doc

Pravilnik o dopunama Pravilnika - ostvarivanja prava na subvencije.doc

Pravilnik o dopuni Pravilnika - ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju.doc

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU UTVRĐIVANJA INDIVIDUALNOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA.doc

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKAO KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA UTVRĐIVANJE PROCENTA INVALIDITETA.doc

 


Odluka

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA RADNIH DOZVOLA ZA STRANCE ZA 2015. GODINU.doc

Odluka o utvrđivanju broja radnih dozvola za strance za 2014.god.pdf

Odluka o izboru kandidata za člana Radne grupe predstavnika NVO.doc

Odluka o izboru kandidata za clana radne grupe predstavnika NVO.docx

Odlika o izbou kandidata za člana radne grupe predstavnika NVO.docx

Riješenje

 

Rješenje - Nacionalni savjeta za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa.doc
Riješenje o formiranju radne grupe - Predlog zakona o izmjenama Zakona o zapošljevanju...docxStrategijaStrategija zaposljavanja i RLjR 2011-2015 MNE januar.pdf

Akcioni plan zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2014.god.doc

Obrazac


Obrazacza ostvarivanje prava na subvenciju- (pomagača u radu).doc

Obrazac za ostvarivanje prava na subvenciju zarade lica sa invaliditetom koje zaposli.doc

Obrazac za ostvarivanje prava na subvenciju - zapošljavanje lica sa invaliditetom .doc

Obrazac - bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta za lice sa invaliditetom.doc


Izvještaj

Izvještaj sa skrininga - 19. Socijalna politika i zapošljavanje.pdf

Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja u 2010.doc

Izvještajo sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja u 2011.doc

Izvještajo sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa u 2012.pdf

Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2014.doc

IZVJEŠTAJ O OSTVARIVANJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD 2008-2009. GODINE.doc

Izvještaj o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva CG - poglavlje 2.pdf

Analiza sjelokupnog sistema subvencija poslodavcima u slučaju zapošljavanja domaće radne snage.doc

Analiza mjera aktivne politike zapošljevanja na sezonskim poslovima.doc