Manja slova Veća slova RSS

 

>

Zakonska regulativa iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu

Datum objave: 25.11.2013 15:03 | Autor: MRSS

Ispis Štampaj stranicu


Zakoni iz oblasti radnih odnosa


ZAKON O VOLONTERSKOM RADU.pdf

Zakon o volonterskom radu - sa izmjenama.doc

Zakon o zabrani zlostavljanja na radu.doc

Zakon o štrajku.doc

Zakon o Socijalnom savjetu sa izmjenama iz 2011 god .doc

Zakon o reprezentativnosti sindikata.doc

OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR.doc 

Zakoni iz oblasti zaštite na radu

Zakon o zaštiti i zdravlju na radu.pdf

 

Uredba

 

Pravilnici iz oblasti radnih odnosaPravilnik o postupku evidencije i uslovima za utvrdj. reprezentativnosti uduzenja poslodavaca.docx

Pravilnik o pravilima ponašanja, i zaštote zlostavljanja na radu.pdf

Pravilnik o postupku mirnog rješavanja radnog spora.pdf

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu volonterske knjižice.pdf

Pravilnik o vodj.evidencije o volonterskom radu.doc

Pravilnik o upisu reprezentativnih sindikata.doc

Pravilnik o registraciji sindikalnih organizacija.doc

Pravilnik o registr.Opsteg i Granskih kol.ug..doc

Pravilnik o reg.Soc. savjeta.doc

Pravilnik o radnoj knjižici.doc

Pravilnik o obrascu vol. knjizice.doc

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na rad sa polovinom punog radnog vremena 1246358134.doc

 

Pravilnici iz oblasti zaštite na radu

Pravilnik o usl. koje mora da ispunjava pravno ili fiz. lice za obavljanje str. posl...doc

Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu.doc

Pravilnik o zašítiti na radu pri utovaru i istovaru tereta.doc

Pravilnik o zašítiti na radu pri mehaničikoj preradi i obradi drveta i sličinih materijala.doc

Pravilnik o zaš. mjerama protiv opasnosti od elek.struje u radnim pros.na radi.doc

Pravilnik o vođenju evidencija iz oblasti zašítite na radu.doc

Pravilnik o znakovima za zastitu i zdravlje na radu.pdf

Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja izvještaja o povredi na radu.doc

Pravilnik o sadržaju mjera specifičine zdravstvene zašítite zaposlenih.doc

Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine i oruđa za rad.doc

Pravilnik o postupku i rokovima za vršenje period.pregleda i ispitivanja sred.za rad....doc

Pravilnik o posebnim mjerama zaštitite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala.doc

Pravilnik o posebnim mjerama zašítite na radu u crnoj metalurgiji.doc

Pravilnik o postupku i rokovima za vršenje period.pregleda i ispitivanja sred.za rad....doc

Pravilnik o pitanjima iz zašítite na radu koja treba urediti ugovorom o radu.doc

Pravilnik o opštim mjerama zašítite na radu za građ. objekte namijenjene za radne i pom.pro.doc

Pravilnik o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu.doc

Pravilnik o načiinu vođenja registra ovlašćenih org. za obavljanje poslova zaštite na radu.doc

Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad.doc

Protokol o saradnji Vlade, FZOCG, Fonda PIO, UP, SSCG i USS.doc

Pravilnik o uslovima koji su potrebni za obavljanje poslova zaštite na raadu....pdf

Pravilnik o znakovima za zastitu i zdravlje na radu.pdf

Pravilnik o upotrebi sredstava i opreme licne zastite na radu.pdf

Pravilnik o mjerama zastite prilikom rucnog prenosenja tereta.pdf

Pravilnik o mjerama zastite priilkom upotrebe sredstava za rad .pdf

Pravilnik o mjerama zaštite na radnom mjestu.pdf

Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti hemijskim materijama.pdf

Pravilnik o mjerama zaštite na radu od izloženosti kancerogenim ili mutagenim materijama.pdf

Odluka iz oblasti radnih odnosa

 

Odluka iz oblasti zaštite na radu

Odluka o osnivanju instituta za razvoj i istražiivanja u oblasti zaštiite na radu.doc

 

 

Riješenje

 

Strategija

 

Obrazac

 

Izvještaj