Manja slova Veća slova RSS

 

>

Besplatna SOS linija za žrtve nasilja u porodici

Besplatna SOS linija za žrtve nasilja u porodici
Datum objave: 09.09.2015 15:10 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Kampanju SOS linija za žrtve nasilja u porodici sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa UNDP.

Osnovni ciljevi kampanje su informisanje građana/ki o dostupnosti besplatne, nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici, zatim motivisanje građana/ki da koriste liniju za pomoć i podizanje povjerenja u sistemski pristup državnih organa u segmentu pružanja zaštitnih mjera.

Prema podacima istraživanja iz 2012. godine, koje je sprovedeno u partnerstvu UNDP i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a uz finansijsku podršku DEU, svaka treća žena u Crnoj Gori žrtva je nekog vida nasilja. Čak 92% građana i građanki smatra da je u Crnoj Gori nasilje u porodici sveprisutno. Nasuprot tome samo 13% spremno je da govori o ličnom iskustvu sa nasiljem, što ukazuje na veoma visok procenat građana/ki koji nijesu spremni da otvoreno govore o svom iskustvu. Na osnovu ispitanih percepcija i stavova građana o nasilju u porodici i nasilju nad ženama, zaključuje se da u Crnoj Gori postoji visok nivo tolerancije prema različitim vidovima nasilja. Tako, svaki četvrti ispitanik, pretežno muškog pola, smatra da je žrtva odgovorna za nasilje jer ga izaziva svojim postupcima, kao i da postoje situacije u kojima je fizičko nasilje opravdano.

Zabrinjavajući je i podatak da svaka treća osoba u Crnoj Gori ne bi bila spremna da prijavi nasilje u porodici zbog niskog povjerenja u efikasnost institucija, straha, patrijarhalnog shvatanja porodičnih odnosa, kao i zbog sumnje u to da se nasilje u porodici može zaustaviti ili prevazići.

SOS linija za pomoć žrtvama nasilja predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja. Na SOS liniji za pomoć radi obučeno, kompetentno osoblje sa specijalizovanim znanjima izoblasti rodno zasnovanog nasilja i ženskih ljudskih prava, sa više od 17 godina iskustva u radu sa žrtvama nasilja. Osoblje je specijalizovana znanja o aktivnim mjerama zaštite žena i djece žrtava nasilja sticalo na regionalnom i međunarodnom nivou.

Osoblje postupa na način da ne naruši integritet i autonomiju žrtve nasilja u porodici. Sve radnje se preduzimaju uz odobrenje žrtve, kojoj je zagarantovana anonimnost, povjerljivost, rodno zasnovan pristup u radu, u kontekstu ljudskih prava. Servis SOS linije osnažuje i pruža podršku žrtvi nasilja kroz informisanje, upućivanje i psihološko savjetovanje. Upoznaje žrtvu sa njenim pravima, mogućnostima i vidovima podrške, posreduje između žrtve i policije, centara za socijalni rad, i drugih servisa u opšini stanovanja.

Primljeni pozivi i zahtjevi na SOS liniji se aktivno rješavaju. Kada žrtva uputi poziv, dežurno osoblje:

1. Aktivno sluša žrtvu nasilja
2. Informiše o nasilju i pravima žrtve
3. Pruža psihoemotivnu podršku i osnažuje putem telefona
4. Po potrebi upućuje na druge organizacije
5. Po želji klijenta/kinje prijavljuje slučajeve nasilja i kontaktira institucije
6. Zastupa klijente/kinje kod drugih organizacija, ustanova i institucija

Servis SOS linije dobro je umrežen sa drugim servisima i institucijama.